Engineering en realisatie landschapspark de Schans te Westervoort

Engineering en realisatie landschapspark de Schans te Westervoort

In de 18e eeuw was de Schans een voorname fortificatie op de grens tussen Pruisen en Nederland. Na de grenswijziging in 1815 is De Schans grotendeels afgebroken. Om Westervoort nu weer een stukje van haar geschiedenis terug te geven wil de gemeente het gebied van De Schans gaan ontwikkelen. Hierbij wordt er naar gestreefd om:

  • Zo goed als mogelijk de (contouren) van De Schans weer zichtbaar te maken in het landschap en indien mogelijk, weer delen in de oorspronkelijke staat terug te brengen,
  • Aan de noordzijde van het gebied een kwalitatief hoogwaardig woningbouwlocatie tot ontwikkeling te brengen die aansluit op de geschiedenis van het gebied en een bijzondere stedenbouwkundige afronding maakt van de bebouwde kom van Westervoort.

Greenengineers heeft het bestaande ontwerp dat er lag verder door ontworpen en de technische uitwerking gemaakt middels uitvoeringstekeningen en een bestek. Het project is opgedeeld in twee fases. De eerste fase is gestart en inmiddels uitgevoerd. Deze fase betrof het grondwerk (aanbrengen van de grondwallen, inundatiezone en het uitgraven van een grote waterpartij). Daarna is het project in ruste geweest om de opgebrachte grondwallen de gelegenheid te geven na te zakken. De zettingen zijn gemonitord door de aannemer. In het voorjaar van 2013 waren de zettingen voltooid en is gestart met de tweede fase. Deze tweede fase is nog in uitvoering en betreft het laatste grondverzet, aanbrengen van keermuren, houten (verdediging)schotten, loopvlonders, padenstructuur met schots granietgruis, etc. Het project wordt in 2014 afgerond met het aanbrengen van de groenvoorzieningen.

Project specificaties:

Greenengineers heeft naast de planvoorbereiding en het bestek gereedmaken, ook de aanbestedingsprocedure (EMVI-procedure) begeleid. Daarnaast verzorgd Greenengineers ook de directievoering en toezicht.