Groenbeheerplan Doesburg

Groenbeheerplan Doesburg

Het door Greenengineers opgestelde groenbeheerplan ‘Sturen op kwaliteit’ legt de beheermaatregelen en eenmalige maatregelen vast aan de hand van ambities voor de beeld- en belevingskwaliteit, gebruikskwaliteit en de beheerkwaliteit.

Van inventarisatie naar groenbeheerplan

Het groen in Doesburg is verdeeld over 5 wijken en het buitengebied. Het groen van de gemeente Doesburg ziet er matig tot redelijk verzorgd uit. Er zijn enkele wijken met achterstallig onderhoud, met name door hoog opgeschoten bosplantsoen en opgaande heesters. Per inwoner van de gemeente is er 54 m2 openbaar groen beschikbaar. Per woning is dit 107 m2. De richtlijn 75 m2 per woning uit het rapport “Recht op groen” wordt hiermee gehaald. De grootste beheergroepen in de gemeente zijn (op volgorde van grootte): ruw gras, gazon, bosplantsoen, bodembedekkers en (opgaande) heesters.

Van groenbeheerplan naar beeldbestek

Het toekomstige groenbeheer gaat uitgevoerd worden op basis van beeldkwaliteit. Het werken met beeldbestekken houdt in dat de meeste verantwoordelijkheden en risico’s bij de opdrachtnemer liggen. De opdrachtgever bepaalt alleen de kwaliteit (het resultaat) en de opdrachtnemer bepaalt de manier waarop deze wordt bereikt.

De eerste twee jaren zal nog op frequentie gewerkt worden, maar wel al met in achtneming van de kwaliteitsgebieden zoals deze voor de gemeente Doesburg zijn vastgesteld in het groenstructuurplan. Na 2014 zal er geen sturing meer op frequentie plaatsvinden maar op het gewenste beeld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van het CROW.